Technical Department

​​

In October 2010 VARD Tulcea launched an ambitious project, by opening Basic Design Department, where over 200 highly skilled engineers are constantly develop hull class documentation. Team collaboration is essential, in this early stage of ship design and information is exchanged with our colleagues from VARD Design AS in Alesund, Norway via a powerful IT infrastructure.

Ship design is an innovative and iterative process that utilizes advanced model testing, analyses and calculations. It includes establishing the required drawings that define the shape of the ship, its different main arrangements and deck layouts, incorporating and taking into consideration all major ship equipment. The technical documentation and drawings produced during this stage describes the vessel’s capacities, performance, features, structural strength and the functionalities of its machinery and electrical systems.

A wide range of engineering disciplines are involved in the detailed engineering of a vessel. Before physical construction, we build a virtual three-dimensional (3D) model of the vessel using 3D software tools which are central in VARD’s design and engineering processes. This shared model provides our designers and engineers with a complete view of the entire vessel and real-time status of the project. We work with specialized software like AVEVA Marine, AutoCAD, NAPA, GENIE, NAUTICUS. Design process begins in Norway at VARD Design AS, where designers are working to optimize the vessels characteristics in relation to sea conditions, as a workplace and residence and work assignments to be performed according purpose of the vessel.

Today VARD Tulcea Technical Department develop whole range of calculations, technical project and production documentation.
 
The close cooperation with the ship owners is a key factor in the process of designing specialized vessels. Experience and knowhow are transferred and incorporated into the designs in close cooperation with the yards, ship owners and representatives.

​În octombrie 2010, VARD Tulcea a lansat un proiect ambițios, prin deschiderea departamentului Proiectare Preliminară, unde peste 200 de ingineri de înaltă calificare dezvoltă constant o documentație de clasă pentru corpul navei. Colaborarea în echipă este esențială, în acest stadiu incipient al proiectării navelor, şi schimbul de informații cu colegii noștri de la VARD Design AS din Alesund, Norvegia, se realizează prin intermediul unei infrastructuri puternice IT.

Proiectarea navelor este un proces inovativ și iterativ care utilizează teste avansate de model, analize și calcule. Aceasta include stabilirea desenelor necesare care definesc forma navei, principalele activităţi și dispunerea punții, încorporând și luând în considerare toate echipamentele majore ale navei. Documentația tehnică și desenele realizate în timpul acestei etape descriu capacitățile, performanțele, caracteristicile, rezistența structurală și funcționalitățile mașinilor și sistemelor electrice ale navei.

O gamă largă de discipline de inginerie sunt implicate în ingineria detaliată a unei nave. Înainte de construcția fizică, construim un model virtual tridimensional (3D) al navei folosind instrumente software 3D care sunt esențiale în procesele de proiectare și inginerie ale VARD. Acest model comun oferă proiectanților și inginerilor noștri o imagine completă a întregii nave și statusul în timp real al proiectului. Lucram cu software specializat cum ar fi AVEVA Marine, AutoCAD, NAPA, GENIE, NAUTICUS. Procesul de proiectare începe în Norvegia la VARD Design AS, unde designerii se străduiesc să optimizeze caracteristicile navei în raport cu condițiile de mare, ca locul de muncă și şederea și sarcinile de muncă să fie  îndeplinite în conformitate cu funcția navei.

Astăzi Departamentul Tehnic VARD Tulcea dezvoltă o gamă completă de calcule, documentații tehnice și de producție.

Cooperarea strânsă cu proprietarii de nave este un factor-cheie în procesul de proiectare a navelor specializate. Experiența și knowhow-ul sunt transferate și încorporate în desene în strânsă cooperare cu șantierele, armatorii  și reprezentanții navelor.

    © VARD