Program for the prevention and reduction of the quantities of waste Vard Tulcea

Here you will find the approved program Program de prevenire si reducere a cantitatilor de seseuri generate de platforma Vard Tulcea AS

03. February 2023

VARD FC 001
 1. Generalități

Gestionarea deșeurilor, potrivit legii, trebuie sa se realizeze fără a pune in pericol sănătatea oamenilor, fără a dauna mediului (riscuri pentru aer, apa, sol, fauna sau flora); fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor si fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

Ierarhizarea deșeurilor si protecția sănătății populației si a mediului reprezintă obligații si nu opțiuni. Neîndeplinirea acestora duce la amenzi usturătoare.

Responsabilii cu gestionarea deșeurilor de la nivelul locurilor de munca, trebuie sa întreprindă demersuri concrete privind respectarea ierarhiei deșeurilor si protecția sănătății lucratorilor si a mediului atunci când proiectează, aplica, verifica si analizează eficacitatea sistemului de management al deșeurilor din cadrul societății.

2. Stabilire priorități și obiective de prevenire a generării deșeurilor

Ca o măsură prioritară privind gestionarea deșeurilor generate din activitate, VARD Tulcea urmareşte respectarea principiilor ce stau la baza Strategiei Nationale de Gestionare a deșeurilor:

 • principiul prevenirii generării deșeurilor - evitarea apariției, minimizarea cantităților, tratarea în scopul recuperării, tratarea și eliminarea în condiții de siguranță pentru mediu;
 • principiul protecţiei resurselor primare;
 • principiul măsurilor preliminare, corelat cu principiul utilizării BATNEEC („Cele mai bune tehnici disponibile care nu presupun costuri excesive”);
 • principiul „poluatorul plăteşte”, corelat cu principiul responsabilităţii producătorului şi cel al responsabilităţii utilizatorului;
 • principiul substituţiei;
 • principiul proximităţii, corelat cu principiul autonomiei;
 • principiul integrării – stabilește ca activitățile de gestionare a deșeurilor fac parte integrantă din activitățile social-economice care le generează.

Obiectivele generale referitor la activitatea de gestionare a deșeurilor produse, sunt:

 • Protejarea 100% a mediului înconjurător prin menţinerea unei evidenţe corecte şi complete a deşeurilor generate din activităţile de producţie;
 • Creşterea ratei de colectare separata a deșeurilor generate, pe tipuri și categorii;
 • Depozitarea în condiţii de siguranţă deplină a deşeurilor, pe categorii, in spatii special amenajate, in vederea eliminarii/valorificarii;
 • Reducerea costurilor pentru deseurile generate prin predarea deseurilor reciclabile catre operatori economici autorizati;
 • Reducerea consumului de resurse naturale;
 • Evidentierea in gestiunea deseurilor si a altor categorii de deseuri in momentul producerii datorita anumitor investitii realizate de societate;
 • Respectarea 100% a cerintelor legislative din punct de vedere al protectiei mediului;

Categoriile de deșeuri generate pe platforma VARD Tulcea, precum si masurile si metodele de reducere a cantităților de deșeuri au fost identificate cu ocazia emiterii Raportului de amplasament si a concluziilor auditului conform ISO 14001:2015.

Ierarhia acțiunilor in managementul deșeurilor este următoarea:

 • prevenire = reducerea la sursa;
 • reutilizare;
 • reciclare;
 • valorificare;
 • eliminare;

A „ierarhiza” deșeurile, înseamnă a alege metoda cea mai potrivita pentru a „scăpa” de deșeurile pe care le generam. Aceasta strategie este impusa de lege si de politicile locale in materie de prevenire a generării si gestionarii deșeurilor.

Pentru a elimina deșeurile pe care le generam trebuie sa optam pentru una dintre soluțiile care ne sunt la îndemâna, obligatorie fiind urmărirea schemei de ierarhizare a deșeurilor.

Obligația principala a VARD TULCEA SA in calitate de producător si deținător de deșeuri este de a valorifica deșeurile, in măsura in care deșeurile se pretează acestei operațiuni sau încredințarea acestora către firme specializate, în vederea valorificării-tratării-eliminării.

Măsurile necesare trebuie planificate astfel încât să se ajungă la cea mai eficientă metodă de recuperare şi reciclare, ţinând cont de tipurile de deşeuri, de sursele de deşeuri şi de compoziţia diferită a deşeurilor. Priorităţile în ierarhia deşeurilor sunt prezentate în figura de mai jos:

3. Masuri generale pentru minimizarea cantităților de deșeuri generate

a. Prevenirea şi/ sau reducerea generării deșeurilor la sursa

Înainte de a realiza un produs (ori a furniza un serviciu), trebuie sa găsim soluția cea mai buna pentru a îngloba cat mai mult din materiile prime, materiale si utilități in produsul finit, astfel încât sa nu mai rămână prea multe părți din acestea (de exemplu încercarea de a scoate cât mai multe repere utilizabile din: table, profile, țevi) în vederea reducerii cantității de deșeuri metalice. Se va realiza astfel totodată si utilizarea optima a materiilor prime in cadrul procesului de producție si minimizarea pierderilor de materiale.

Daca s-a făcut produsul respectiv, si din anumite motive, acesta este posibil sa ajungă deșeu, atunci trebuie sa încercam sa-i prelungim durata de viața, amânându-i statutul de deșeu.

Daca nu mai avem nevoie de un anumit produs, incercam sa-i cautam o reutilizare sau o valorificare prin vanzare pentru a nu deveni un deseu.

b. Colectare separata a deseurilor:

Îmbunătățirea „calității” deșeurilor generate prin reducerea periculozității

Putem sa „prevenim” generarea de deșeuri periculoase prin utilizarea de materii prime si materiale care au un grad mai redus de substanțe nocive. Astfel, produsele care devin deșeuri vor fi mai puţin nocive pentru sănătatea populației si a mediului inconjurator.

Se mai poate preveni generarea de deșeuri periculoase și prin respectarea instructiunilor tehnologice si responsabilizarea lucratorilor in utilizarea substantelor chimice (de exemplu: in activitatea de vopsire, folosirea responsabila a vopselurilor si diluantilor, pentru a nu se genera cantitati suplimentare de deseuri).

c. Încurajarea reutilizării, reciclării si recuperării;

 • pregătirea pentru reutilizare - include operaţiuni de verificare, curăţare sau valorificare prin reparare, prin care produsele ori componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nici o alta operațiune de pre-tratare.(De exemplu, activitatea de distilare prin care se obține solvent, care este utilizat la spalarea echipamentelor de lucru de la Secția Sablare și Vopsitorie)
 • reciclarea - include orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate in produse, materiale sau substanțe pentru a-şi îndeplini funcţia iniţială ori pentru alte scopuri. Aceasta include retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operaţiunile de umplere.
 • alte operaţiuni de valorificare (valorificarea energetică) - include orice operaţiune care are drept rezultat principal faptul că deşeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi fost utilizate într-un anumit scop sau faptul că deşeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprinderi ori în economie în general. OUG 92/ 19.08.2021 prevede in lista operațiunilor de eliminare a deșeurilor (ca ultima soluție acceptata).

4. Tipurile de deşeuri generate inVARD TULCEA SA

Cantitățile de deşeuri rezultate din activitatea de construcție nave sunt diferite de la an la an, în funcţie de volumul lucrărilor si nr. de personal ce activează pe amplasament. Acestea se clasifica in:

a. nepericuloase

 • menajere: solide şi lichide (ape uzate provenite din fosele septice);
 • industriale:- reciclabile: metale, hârtie, lemn, plastic, sticla, etc.;
  - nereciclabile – inerte: grit, praf alice, zgura debitare plasma, zgura oxigaz, pământ provenit din lucrările de construcţii-montaj, beton, moloz, material vegetal etc.;

b. periculoase: ulei uzat, baterii de acumulatori cu plumb, șlam zincare, vopsea, solvent, acid decapare, echipamente contaminate, ambalaje contaminate etc.

În acest context, S.C. VARD TULCEA S.A., deține:

 • Declaratiile lunare catre Administratia Fondului pentru Mediu;
 • Declaratiile lunare privind gestionarea deseurilor generate pe Platforma VARD Tulcea;
 • Contracte incheiate cu firme specializate in vederea predarii deseurilor generate;
 • Formulare conform Hotărârii nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României;
 • Raportări anuale către Agenția pentru Protecția Mediului privind gestionarea deșeurilor;

5. Managementul deşeurilor

VARD Tulcea SA are implementat și certificat un Sistem Integrat de Management Calitate – Mediu – Securitate și Sănătate în Muncă (ISO 9001, SR EN 45001:2018, SR EN 14001/2015).

Managementul deşeurilor serveşte ca un mijloc de control intern operaţional în procesul de optimizare a fluxului de materii prime şi materiale. Managementul adecvat al deşeurilor rezultate din activitatea societății este realizat prin:

 • depozitarea temporară a deşeurilor în mod controlat şi separat, in locuri special amenajate;
 • achiziţionarea/închirierea de containere pentru colectarea si depozitarea deşeurilor menajere;
 • realizarea, pe bază de contracte cu societăți autorizate, a colectării, depozitării, transportului, eliminării sau valorificării deşeurilor generate;
 • predarea responsabilitatii catre societatea ECO-X, pentru indeplinirea obligatiilor de mediu in vederea atingerii tintelor de valorificare/reciclare conform legislatiei nationale privind ambalajele si deseurile de ambalaje;
 • definirea, clasificarea şi inventarierea deşeurilor, evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG nr.856/2002 atât la locul de producere şi depozitare, cât şi la nivel centralizat;.
 • determinarea conformării cu legislaţia in vigoare;
 • prevenirea generării deşeurilor prin utilizarea optimă a produselor;
 • reciclarea şi reutilizarea deşeurilor: optimizarea sistemului de colectare şi sortare; reducerea costurilor reciclării şi utilizării;
 • optimizarea colectării şi depozitării provizorii a deşeurilor;
 • realizarea raportarilor, conform Autorizatiei Integrate de Mediu: Declaratiile lunare catre Administratia Fondului pentru Mediu, Formulare conform Hotărârii nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul României, Raportări anuale către Agenția pentru Protecția Mediului privind gestionarea deșeurilor etc.

6. Indicatori specifici pentru aprecierea eficienţei gestionarii deşeurilor

Atunci când este analizată eficienţa metodelor adoptate în vederea îmbunătăţirii gestiunii deşeurilor, se au în vedere atât cantităţile de deşeuri produse, costurile pentru colectare, eliminare cat si veniturile obţinute din recuperarea / valorificarea acestora.

Un rol important îl joacă, de asemenea, constrângerile legislative. De exemplu, chiar dacă este mai “convenabil” ca un anumit tip de deşeu (de exemplu, hârtie, deşeuri provenind din ambalaje) sa nu fie colectat separat, ci eliminat odată cu gunoiul menajer, legea conţine prevederi care ne obligă, in calitatea de generator de deşeuri, la colectarea separata şi predarea deşeului către societăţile autorizate de valorificare a acestora.

De asemenea, analiza eficienţei măsurilor întreprinse pentru gestionarea deşeurilor se face fie prin comparație cu nişte obiective pe care compania şi le propune în acest domeniu (de exemplu, conducerea societăţii îşi propune, ca un obiectiv de mediu, reducerea cu un anumit procentaj a cantităţii de deşeuri generate, sau creşterea într-o anumită proporţie a cantităţii de deşeuri valorificate, ori creşterea veniturilor obţinute prin valorificarea sau vânzare a deşeurilor etc.), fie prin comparaţie cu performanțele obţinute în anii anteriori din punct de vedere statistic, luând spre analiza rezultatele ultimilor ani.

Pot fi elaboraţi şi definiţi următorii indicatori de calitate care pot fi utilizaţi atât pentru stabilirea unor obiective şi ţinte de mediu în cadrul programelor anuale de management ale societăţii, cât şi pentru a identifica progresele realizate şi eventualele locuri unde îmbunătăţirile sunt posibile:

a. Indicator de valorificare a deseurilor generate

Are in vedere raportarea cantitatii de deseuri valorificate/ an, la cantitatea generata de deseuri in anul respectiv .

Indicatorul de valorificare a deşeurilor este calculat după formula:

Iv = Q valorif x 100
Q generat

Iv = reprezintă rata de valorificare (%)

Q valorificata = reprezintă cantitatea de deșeuri valorificata pe an (tone)

Q generat = cantitatea totala de deseuri generata (tone)

Evoluţia acestor indici se urmăreşte prin comparaţie cu performanțele obţinute în anii anterior, obiectivul fiind cresterea treptata a ratei de valorificare a deseurilor, in fiecare an.

b. Indicator de eliminare a deseurilor generate

Are in vedere raportarea cantitatii de deseuri eliminate / an, la cantitatea generata de deseuri in anul respectiv .

Indicatorul de eliminare a deşeurilor este calculat după formula:

Ie = Q elim. . x 100
Q generat

Ie = reprezintă rata de eliminare(%)

Q elim. = reprezintă cantitatea de deșeuri eliminata pe an (tone)

Q generat = cantitatea totala de deseuri generata (tone)

Evoluţia acestor indici se urmăreşte prin comparaţie cu performanțele obţinute în anii anterior, obiectivul fiind scaderea treptata a ratei de eliminare a deseurilor, in fiecare an.

c. Indicatorul de generare a deseurilor

Are in vedere raportarea cantitatii de deseuri generate / an, la cantitatea de metal prelucrat in anul respectiv .

Indicatorul de stocare a deşeurilor este calculat după formula:

Ig = Q stoc x 100
Q otel prelucrat

Ig = reprezintă rata de stocare a deseurilor (%)

Q stoc.= reprezintă cantitatea de deșeuri stocata la sfarsitul anului(tone)

Q otel prelucrat = cantitatea totala anuala de otel prelucrat (tone)
Evoluţia acestor indici se urmăreşte prin comparaţie cu performanțele obţinute în anii anterior, obiectivul fiind scaderea treptata a ratei de stocare a deseurilor, in fiecare an.


Astfel de analize se fac anual, pe baza raportărilor primite de la persoanele desemnate să se ocupe de activitatea de gestionare a deşeurilor generate in VARD Tulcea.

Analiza se efectueaza prin comparatie cu performantele obtinute in anii anteriori. Evolutia indicatorilor privind gestiunea deseurilor, este prezentata in tabelul de mai jos:

Gestiune deseuri

Productie

Indicatori

An

Cantitate generata

Cantitate valorificata

Cantitate eliminata

Cantitate otel prelucrat

Indice de valorificare

Iv

Indice de eliminare

Ie

Indice de generare

Ig

um

[tone]

[tone]

[tone]

[tone]

[%]

[%]

[%]

2018

23761

23386

353

37578

98.42

1.49

63.23

2019

25189

24866

329

50767

98.72

1.31

49.62

2020

25871

25599

345

45829

98.95

1.34

56.45

2021

22417

22117

302

42147

98.66

1.35

53.19

Din analiza comparativa, pentru ultimii patru ani, putem concluziona urmatoarele:

 • indicele de valorificare se mentine la un nivel ridicat de peste 98 %;
 • indicele de eliminare se mentine sub 1.5 %;
 • indicele de generare a deseurilor se situeaza peste 50%, in functie de natura si volumul comenzilor.

Pentru anul 2022, VARD Tulcea si-a propus urmatoarele obiective:

 • Pastrarea unui indice de valorificare Iv > 98.5 %;
 • Mentinerea indicelui de eliminare sub pragul de 1.5 %;
 • Scaderea indicelui de generare, sub 53 %;
 • In cadrul auditurilor interne privind gestiunea deseurilor, se va solicita sectiilor generatoare sa intocmeasca planuri de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri, conform anexei nr.1
 • Actiunile mentionate in planurile de prevenire vor fi analizate si introduse in Anexa nr.2 la prezentul Program. Acesta se actualizeaza anual si ori de cate ori sunt identificate noi actiuni care pot conduce la prevenirea si reducerea generarii deseurilor.

7. Masuri pentru minimizarea cantității de deșeuri in VARD Tulcea

Masurile ce se pot institui in vederea realizării unui plan de minimizare a cantitatilor de deșeuri generate, includ următoarele:

7.1 Reducerea la sursa

 • Abordarea problematicii deșeurilor din faza de proiectare;
 • Aplicarea unor restricții la achiziția echipamentelor si materialelor necesare;
 • Minimizarea diluției deșeurilor periculoase (prin OUG 92/2021 nu avem voie sa amestecam –inclusiv sa diluam substanțe periculoase);

7.2 Colectarea separata a deșeurilor

 • Colectarea si păstrarea in vederea depozitarii finale si/sau eliminării astfel:
 • - deșeurile periculoase separat de cele nepericuloase;
 • - deșeuri reciclabile separat de cele nereciclabile;
 • - minimizarea diluției deșeurilor periculoase;

-asigurarea ca toate deșeurile periculoase sunt corect si clar marcate si ambalate corespunzător.

7.3 Reutilizarea si reciclarea deșeurilor

 • Reutilizarea deșeurilor nepericuloase in cadrul societății - hârtie, carton, plastic, lemn, textile, metale;
 • Achiziția de materiale a căror ambalaje pot fi reutilizate, valorificate si in cantități reduse.

7.4 Utilizarea unor practici generale

Practicile generale sunt procedurile si politicile societății care au ca efect reducerea deșeurilor. Îmbunătățirea managementului, identificarea deșeurilor si controlul inventarului pot duce la reducerea efectiva a generării deșeurilor si includ:

 • Realizarea auditurilor interne in vederea mentinerii certificarii ISO 14001/2015 la toate sectoarele de activitate generatoare de deseuri;
 • Monitorizarea gestiunii deseurilor generate pe Platforma;
 • Îmbunătățirea controlului inventarului deșeurilor prin :
 • - solicitarea către cei ce utilizează substanțe chimice cu termen de valabilitate limitat sa utilizeze mai intai stocul existent;
 • - comandarea de substanțe si amestecuri periculoase in cantitatile necesare, astfel incat sa se evite expirarea acestora.
 • Instruirea angajaților in managementul deșeurilor periculoase care include aspecte despre:
 • - conținutul Fiselor de Securitate;
 • - periculozitatea substanțelor si amestecurilor;
 • - prevenirea scurgerilor;
 • - întreținerea preventiva;
 • - pregătirea pentru situații de urgenta.
 • - reguli si masuri de protecție a mediului, de sănătate si securitate in munca.
 • Implementarea planului de reducere a deșeurilor la nivel de amplasament;
 • Stabilirea unui program intern de reutilizare a deșeurilor;
 • Evaluarea pericolelor si riscurilor ce pot fi generate de eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor;
 • Evaluarea firmelor autorizate in transportul, eliminarea si reciclarea deșeurilor;

In sensul celor prezentate s-au emis obiectivele, acțiunile si țintele pentru prevenirea generării deșeurilor si minimizarea cantităților de deșeuri generate la nivel de amplasament prin Programul pentru gestionarea deseurilor prezentat mai jos: