Tre ting å merke seg ved vår nye strategi

Vi har tatt en prat med Fredrik Mordal Hessen om den nye strategien for forretningsområdet offshore og spesialskip i VARD som vi nå er i ferd med å implementere. Her belyser vi tre punkter ved strategien; hva handler den om, hva ønsker vi å oppnå og hva den vil bety for hverdagen vår i VARD.

Three pillars

/Please find english version below.


Vi er nå i implementeringsfasen for den nye strategien for forretningsområdet offshore og spesialskip i VARD. Hva handler denne om?

Med den nye strategien «Bigger, Smarter, Greener» har vi satt en ny retning. Kort fortalt er vår visjon at VARD skal lede an i det grønne og teknologiske skiftet innen maritime operasjoner. Vi skal utvikle bærekraftige og innovative løsninger samtidig som vi produserer så kostnadseffektivt som mulig, for å holde oss konkurransedyktige i et krevende marked. Våre verdier Craftsmanship, Salesmanship og Fellowship ligger til grunn for strategien.


Hva skal vi oppnå med denne nye strategien?

De tre pilarene «Bigger, Smarter, Greener» og innholdet i disse er i stor grad det vi ønsker å oppnå. Bigger betyr at vi skal vokse. Vi ser at markedet nå kommer tilbake og vi har mål om å øke våre markedsandeler og ordreinngang både innen eksisterende markeder, reparasjoner og ombygginger og pakkesalg. Smarter betyr at vi skal redusere kostnader og fremme innovasjon. For å lykkes med det må vi drive mest mulig kostnadseffektivt. Samtidig skal vi investere i ny teknologi og våre ansatte. Greener betyr at vi vil lede an i det grønne skiftet. Det betyr også at vår egen produksjon og drift må bli så grønn og bærekraftig som mulig.


Hvordan vil vi merke vår nye strategi i hverdagen?

Konkret har strategien flere programområder som setter konkrete mål og planer for hvordan vi skal levere på strategien. Avhengig av hvilken rolle du har i VARD vil du merke strategien på ulike måter. Felles for alle tror jeg vil være opplevelsen av et VARD som etter flere krevende år, igjen vinner nye ordre, vokser og tar posisjon som et ledende selskap i vår næring. Hver enkelt ansatt skal kjenne at de er en del av et selskap som er fremoverlent og leverer løsninger for fremtiden, med et trygt fundament i det vi gjør best – nemlig å bygge skip.

Fredrik Hessen

With the new strategy, Bigger, Smarter, Greener, we have set a new direction.

– Fredrik Mordal Hessen, General Manager for the Offshore and Specialized business area in VARD.

Three things to notice about our new strategy


We are now in the implementation phase of the new strategy for the business area offshore and specialized vessels in VARD. What is this about?

With the new strategy «Bigger, Smarter, Greener» we have set a new direction. In short, our vision is for VARD to lead the green and technological transition in maritime operations. We will develop sustainable and innovative solutions while producing as cost-effectively as possible, to stay competitive in a demanding market. Our values Craftsmanship, Salesmanship and Fellowship form the foundation of the strategy.

What are we going to achieve with this new strategy?

The content behind the three pillars «Bigger, Smarter, Greener» are largely what we want to achieve. Bigger means we're going to grow. We see that the market is now coming back, and we aim to increase our market shares and order intake both within existing markets, repair and conversion, and package sales. Smarter means that we will reduce costs and drive innovation. To succeed with that, we need to operate as cost efficient as possible. At the same time, we will invest in new technology and in our employees. Greener means that we will be leading the way in the green transition. It also means that our own production and operations must be as green and sustainable as possible.


How will we notice the new strategy in our working life?

The strategy has several programs with goals and plans for how we will deliver on the strategy. Depending on your role in VARD, you will notice the strategy in different ways. I believe everyone will experience that VARD after several demanding years, again wins new orders, grows, and takes position as a leading company in our industry. Each employee should feel that they are part of a company that is forward-looking and delivers solutions for the future, safeguarded in what we do best – namely, building ships.

Strategi